Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez ID Solutions
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), firma ID Solutions Daniel Kaczmarek z siedzibą w Sokołowie Młp., ul. Rynek 13, NIP 697-194-03-87 wprowadza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem".
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. zasady udostępniania, zakładania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika.
 3. Ilekroć w Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w sposób następujący:
  Usługodawca
  właściciel serwisu internetowego prowadzonego pod adresem URL: http://www.samglam.pl – firma ID Solutions Daniel Kaczmarek.
  Serwis
  witryna internetowa dostępna pod adresem URL: http://www.samglam.pl, należąca do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy usługi.
  Usługi
  wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
  Użytkownik
  osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie i korzysta z konta użytkownika Serwisu.
§ 2 Rejestracja i korzystanie z konta Użytkownika
 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika jest zarejestrowanie się w Serwisie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptację przez Użytkownika Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi Usługodawcy świadczenie Usług na rzecz Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika udostępniane jest bezpłatnie.
 3. Rejestracji w Serwisie może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, a osoba niepełnoletnia wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 4. Usługodawca nie sprawdza prawdziwości danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Usługodawca przechowuje i przetwarza jedynie te dane identyfikacyjne Użytkownika, które są niezbędne do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. nazwa (login) oraz adres e-mailowy Użytkownika. Usługodawca przechowuje ponadto datę dodania komentarza lub materiałów przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał.
 6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Usługodawca tworzy dla Użytkownika konto w Serwisie o nazwie (loginie) wskazanej przez Użytkownika.
 7. Użytkownik wskazując nazwę konta (login) oświadcza, że w żaden sposób nie narusza ona praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie wskazanej przez siebie nazwy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 8.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o nazwie (loginie) wskazanej przez Użytkownika, jeżeli narusza ona prawa osób trzecich albo jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.
 9. Użytkownik dysponuje prawem wglądu do swoich danych identyfikacyjnych i możliwością ich poprawiania i aktualizowania. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu ochrony danych identyfikacyjnych Użytkowników kont, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 14.
 10. Użytkownik wysyłając Usługodawcy formularz rejestracyjny wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w formularzu do celów reklamowych, a zwłaszcza na przesyłanie na wskazany adres e-mail wiadomości o charakterze reklamowym.
 11. Potwierdzenie rejestracji następuje za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 12. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim.
 13. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z konta zgodnie z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania przez siebie konta, a w szczególności za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich. Na żądanie uprawnionych organów państwowych Usługodawca przekazuje posiadane przez siebie dane Użytkowników, w tym dane opisane w ust. 5.
 15. W trakcie korzystania z Usług, w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies.
§ 3 Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca zapewnia dostęp do Serwisu przez całą dobę, jednakże zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych bieżącą obsługą i konserwacją Serwisu, urządzeń technicznych oraz oprogramowania, a także powstałych wskutek okoliczności od Usługodawcy niezależnych. Usługodawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za straty i szkody (w tym utratę danych).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z kont w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. gdy Użytkownik korzysta z konta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. gdy Użytkownik korzysta z konta w sposób naruszający zasady szeroko rozumianej netykiety,
  3. gdy nazwa konta wskazana przez Użytkownika narusza prawa osób trzecich, jest niezgodna z polskim prawem lub dobrymi obyczajami (np. jest obraźliwa).
 4. Usługodawca ma prawo emitować na łamach Serwisu wszelkie treści o charakterze reklamowym, również w trakcie prezentowania materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje z tego powodu żadne wynagrodzenie.
§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy.
 2. Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć, skanów i publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach Serwisu.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, jak również treści o charakterze reklamowym.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Usługodawcy w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik poprzez zamieszczanie swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach Serwisu.
§ 5 Sposób zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: admin@samglam.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres i adres poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2010 r.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.